มาตรฐานและข้อกำหนดในงานเชื่อม
(code)

Welding Specifications and Standards

คำอธิบายรายวิชา

ข้อกำหนดมาตรฐาน กฏหมายและข้อบังคับสำหรับอุตสาหกรรมการเชื่อม ตามหลักการสากล ในขอบข่ายอุตสาหกรรม ประเภท ภาชนะความดัน ระบบท่อ พานิชย์นาวี อากาศยาน โครงสร้าง ยานยนต์ เป็นตัน ข้อกำหนดและมาตรฐาน ประกอบด้วย AWS ASME IIW JIS DIN EN ISO เป็นต้น